Odpowiedź Komisji Europejskiej na pytania Europarlamentarzysty Krzysztofa Jurgiela dotyczące Nutri-Score

Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Krzysztof Jurgiel zadał trzy pytania do Komisji Europejskiej dotyczące wątpliwości wdrażania systemu Nutri-Score. Inicjatywa ta była podyktowana szeregiem obaw formułowanych przez krajową branżę rolno-przetwórczą i dotyczyła aspektów żywieniowych, konkurencyjności jak i potencjalnego wprowadzania konsumentów w błąd.

Pierwsze pytanie dotyczyło ryzyka dezorientacji i wprowadzania w błąd konsumentów produktów ekologicznych z uwagi na całkowite pominięcie aspektów środowiskowych (produkcja ekologiczna) przez system Nutri-Score. W pytaniu parlamentarnym podkreślono wieloletnią aktywność UE odnośnie wsparcia produkcji i spożycia produktów ekologicznych. Co więcej, cele pro-środowiskowe leżą również u podstaw unijnej strategii Zielonego Ładu[1].

W odpowiedzi Komisja Europejska podkreśliła, że obecnie pracuje nad zharmonizowanym systemem znakowania żywności z przodu opakowania i obecnie nie zaleca żadnego konkretnego systemu. Dodatkowo poinformowała, że w pracach Komisji przewidziany jest wniosek ustawodawczy dotyczący aspektów środowiskowych produkcji żywności, który zostanie przyjęty do końca 2023 roku[2]. Zatem aspekt pro-środowiskowy obok żywieniowego będzie zgodnie z planami całościowo ujęty na etykiecie dopiero po 2023.Drugie pytanie dotyczyło kontynuacji ochrony konsumentów przed negatywnymi skutkami  systemu Nutri-Score dla postrzegania produktów opatrzonych unijnymi chronionymi oznaczeniami.  Unijne i krajowe kampanie promocyjno -informacyne przez wiele lat przeznaczały środki finansowe na zbudowanie świadomości konsumentów co do wyjątkowości produktów oznaczonych unijnymi chronionymi oznaczeniami (ChNP -Chroniona Nazwa Pochodzenia, ChOG – Chronione Oznaczenie Geograficzne, GTS – Gwarantowana Tradycyjna Specjalność). Tymczasem system Nutri-Score stanowi wizerunkowe zagrożenie dla wielu z nich[3].

W odpowiedzi Komisja przywołała szereg aktów prawnych, konkludując że do podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa spożywcze  należy decyzja czy stosować logo  Nutri-Score na żywności wprowadzonej  do obrotu w Państwach Członkowskich, których władze zaleciły stosowanie Nutri-Score, dodając że znakowanie nie może wprowadzać konsumenta w błąd, nie może być niejednoznaczne ani dezorientować konsumenta (art. 36 rozporządzenia  (UE) nr 1169/2011). Za prawidłowe wdrożenie tych przepisów odpowiedzialne są podmioty wprowadzające żywność do obrotu, a za ich egzekwowanie Państwa Członkowskie[4]. Należy tutaj podkreślić, że Polska nie zaleciła stosowania systemu Nutri-Score.Trzecie pytanie dotyczyło ochrony konsumentów przed wprowadzeniem w błąd poprzez coraz powszechniej stosowanym systemem Nutri-Score.

Obecnie w Komisji trwają prace nad zmianą rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w zakresie profili  żywieniowych i FoP. Oznacza to, że dopiero za kilka lat konsumenci będą otrzymywali na produktach ujednolicone informacje dotyczące znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania, przyjęte przez UE. Zapytanie zatem dotyczyło rozwiązań i działań Komisji Europejskiej w najbliższych latach przed wdrożeniem ujednoliconego systemu znakowania[5].

Komisja nie przedstawiła żadnych dodatkowych działań chroniących konsumentów przed wprowadzaniem w błąd z tytułu wdrażania systemu Nutri-Score. Jednocześnie przypomniała o obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności art. 36 rozporządzenia  (UE) nr 1169/2011 i odpowiedzialności za prawidłowe jego wdrożenie podmiotów wprowadzających do  obrotu. Za prawidłowe egzekwowanie przepisów odpowiadają natomiast Państwa Członkowskie[6].


[1] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001775_PL.html

[2] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001775-ASW_PL.html

[3] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001774_PL.html

[4] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001774-ASW_PL.html

[5] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2022-001773_PL.html

[6] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2022-001773-ASW_PL.html

Opublikowano w